Положення про проведення Всеукраїнського відкритого інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор Ерудит» в 2015 році

І. Загальні правила

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського відкритого інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор Ерудит» (далі — Конкурс).

1.2. Конкурс проводиться щороку з метою виявлення та підтримки обдарованої молоді, залучення її до науково-дослідницької діяльності.

1.3. Завданнями Конкурсу є:

залучення учнів (вихованців) 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, вихованців (учнів, слухачів) позашкільних навчальних закладів (далі — учасники) до поглибленого вивчення фізико-математичних, технічних і природничих дисциплін, а також історії розвитку науки та історії людства;

активізація науково-дослідницької діяльності учасників, залучення їх до гуртків і секцій наукових відділень Малої академії наук України (далі — МАНУ);

стимулювання творчого самовдосконалення учасників;

розвиток дистанційної форми навчання в системі МАНУ.

1.4. Конкурс проводиться на добровільних засадах та є відкритим для учнів (вихованців) 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів і вихованців (учнів, слухачів) позашкільних навчальних закладів.

1.5. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює Національний центр «Мала академія наук України» (далі — НЦ «МАНУ»).

Співорганізаторами Конкурсу можуть бути вищі навчальні заклади, підприємства, установи, організації (за згодою).

1.6. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки України (далі — МОН України) та НЦ «МАНУ», а також у засобах масової інформації не пізніше ніж за один місяць до початку його проведення.

1.7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 

ІІ. Порядок і строки проведення Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться у формі тестових завдань. Заявки на участь приймаються Оргкомітетом.

2.2. Заявки на участь у Конкурсі від груп учнів (10 осіб і більше), до яких можуть входити представники різних вікових категорій, формуються місцевими координаторами Конкурсу та надсилаються до Оргкомітету електронною або звичайною поштою за формою, що додається.

Заявки від координаторів Конкурсу подаються на кожну номінацію окремо.

2.3. Строки проведення Конкурсу, щорічна тематика визначаються організаційним комітетом Конкурсу та повідомляються листом МОН України органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцевим органам управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі не пізніше, ніж за один місяць до початку Конкурсу.

2.3.1. Загальний порядок проведення Конкурсу є однаковим для всіх номінацій.

Учасники Конкурсу виконують тестові завдання в номінаціях «Історик-Юніор», «Технік-Юніор», «Астроном-Юніор», «Еколог-Юніор».

2.4. В усіх номінаціях тестові завдання разом із бланками відповідей Оргкомітет надсилає координаторам областей, районів (міст) та окремих загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів відповідно до поданих заявок.

2.4.1. Тестові завдання до Конкурсу складаються окремо для кожного класу відповідно до шкільної програми з визначеної навчальної дисципліни. Якщо завдання виходять за межі шкільних програм, про це заздалегідь повідомляється Оргкомітетом на сайтах Конкурсу та в рекламно-інформаційних матеріалах, що надсилаються на адресу координаційних центрів. При цьому організовується консультативна допомога вчителям та учням у підготовці за допомогою публікацій у журналі «Школа юного вченого» та на сайті http://man-junior.org.ua, де наводяться також приклади тестових завдань Конкурсу.

Для номінації «Технік-Юніор» тестові завдання складаються з історії науки і техніки відповідно до попередньо заявленої тематики.

Тестові завдання в номінації «Історик-Юніор» базуються на шкільній програмі з історії України та Всесвітньої історії і відповідають навчальному матеріалу класу, для якого ці завдання призначаються.

У номінації «Еколог-Юніор» тестові завдання складаються на основі знань, які набуваються під час вивчення природознавства, хімії, географії, біології та екології в школі.

Основою тестових завдань в номінації «Астроном-Юніор» є шкільна програма з природознавства та астрономії.

2.4.2. Учасникам Конкурсу будь-якого напряму пропонується 30 тестових завдань різного ступеня складності – по 10 завдань першого, другого та третього рівнів.

Завдання першого та другого рівня складності пов’язані зі знаннями в галузях обраного в Конкурсі профілю: історії, хімії, біології, екології, фізико-математичних та природничих наук, історії розвитку науки та техніки, визначних відкриттів, винаходів та їх творців − учених, конструкторів і винахідників тощо. Такі завдання оцінюються відповідно в 3 та 4 бали.

Розв’язання завдань третього рівня складності потребує логіки, нестандартного мислення, вміння порівнювати, аналізувати тощо. Ці завдання оцінюються в 5 балів.

До кожного завдання формулюються три-п’ять варіантів відповідей; на спеціальному бланку необхідно вказати лише одну правильну відповідь.

2.4.3. Перевірка та оцінювання тестових завдань відбувається за допомогою комп’ютерної програми, в якій враховані наступні критерії оцінювання.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник – 150, з них 30 заохочувальних балів кожен учасник отримує на початку Конкурсу.

Відсутність відповіді оцінюється в 0 балів.

Якщо під час заповнення бланків вибрано дві і більше відповідей на одне завдання, то відповідь вважається неправильною.

За неправильну відповідь знімається 25 % від кількості балів, визначених за тестове завдання.

Основним критерієм оцінювання результату є сумарна кількість балів, набрана одним учасником.

На виконання тестових завдань відводиться 90 хвилин.

Бланки тестових завдань заповнюються відповідно до інструкцій та зразків, які отримують координатори Конкурсу.

2.4.4. Бланки відповідей зберігаються в Оргкомітеті один рік.

Результати перевірки тестових завдань оприлюднюються на сайті http://man-junior.org.ua не пізніше, ніж через два місяці після проведення Конкурсу.

2.5. Інформаційні матеріали Конкурсу розміщуються на веб-сайтах: www.man.gov.ua та http://man-junior.org.ua. (далі — сайти Конкурсу), а також у засобах масової інформації не пізніше, ніж за один місяць до початку проведення Конкурсу.

 

ІІІ. Учасники Конкурсу

3.1. У Конкурсі беруть участь учні (вихованці) 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів і вихованці (учні, слухачі) позашкільних навчальних закладів відповідного віку, при цьому приймаються заявки, до яких включено не менше 10 учасників від одного координаційного центру за обраною окремою номінацією.

3.2. Учасники мають право ознайомитись з результатами Конкурсу та висловити свої зауваження і побажання щодо його проведення, змісту завдань, результатів Конкурсу.

3.3. Учасники зобов’язані дотримуватись вимог цих Правил, програми Конкурсу, норм поведінки та правил техніки безпеки.

 

IV. Організаційний комітет Конкурсу

4.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється наказом НЦ «МАНУ» організаційний комітет.

4.2. До складу організаційного комітету входять представники МОН України, НЦ «МАНУ», позашкільних і вищих навчальних закладів, представники установ, підприємств, організацій (за згодою).

4.3. Очолює організаційний комітет голова.

4.4. Голова організаційного комітету:

— визначає та розподіляє повноваження членів організаційного комітету, здійснює загальне керівництво підготовкою Конкурсу;

— керує поточною роботою з організації, підготовки та проведення Конкурсу.

4.5. Члени організаційного комітету:

— здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу;

— забезпечують дотримання порядку проведення Конкурсу.

4.6. Секретар організаційного комітету:

— оформляє документацію щодо проведення та підбиття підсумків Конкурсу;

— сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації.

 

V. Координаційна рада і координатори Конкурсу

5.1. Координаційна рада Конкурсу формується організаційним комітетом Конкурсу за поданням територіальних відділень Малої академії наук, обласних, районних, міських управлінь освіти, окремих загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних навчальних закладів з представників управлінь освіти, шкільних, позашкільних і вищих навчальних закладів та складається з осіб, які відповідають за проведення Конкурсу в декількох місцевих координаційних центрах за певними територіальними ознаками та кількістю учасників.

5.2. Склад Координаційної ради затверджується наказом НЦ «Мала академія наук України».

5.3. Очолює Координаційну раду голова – координатор конкурсу в Україні, член організаційного комітету Конкурсу.

5.4. Голова Координаційної ради:

— залучає фахівців для підготовки тестових завдань за напрямами Конкурсу;

— організовує підготовку матеріалів Конкурсу та їх розповсюдження в Україні;

— здійснює координацію Конкурсу в Україні;

— організовує перевірку виконання тестових завдань за допомогою комп’ютерної програми;

— здійснює підготовку документації щодо проведення та підбиття підсумків Конкурсу;

— сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації.

5.5. Члени Координаційної ради є регіональними організаторами Конкурсу:

— сприяють створенню координаційних центрів на місцях на базі навчальних шкільних та позашкільних закладів;

— здійснюють координацію Конкурсу на місцях, підтримуючи зв’язок з місцевими координаторами;

— організовують підготовку учнів до Конкурсу шляхом спеціальних занять, учнівських тематичних конференцій, вікторин, інтелектуальних змагань тощо;

— організовують підготовку заявок для участі в Конкурсі та їх надходження до  оргкомітету;

— організовують направлення матеріалів Конкурсу для перевірки(не пізніше, ніж через 4 дні після закінчення Конкурсу в усіх номінаціях);

— організовують на місцях розсилку та видачу сертифікатів й інформаційно-методичних збірників місцевим координаторам у кожному з навчальних закладів.

5.6. Місцеві координатори є організаторами Конкурсу в навчальних шкільних та позашкільних закладах:

— залучають до участі в Конкурсі учнів та оформлюють заявки за визначеною формою і надсилають їх електронною поштою до регіонального координатора або до Оргкомітету;

— отримують завдання та бланки відповідей Конкурсу;

— організовують підготовку учнів для участі в Конкурсі;

— проводять Конкурс на місцях: забезпечують самостійне виконання конкурсних завдань кожним учасником Конкурсу у визначені терміни; у визначені терміни надсилають бланки з відповідями до регіональних координаторів або до Оргкомітету;

— організовують видачу сертифікатів учасникам Конкурсу та відзначення призерів Конкурсу.

5.7. Секретар Координаційної ради:

— забезпечує збереження поданих на Конкурс матеріалів;

— забезпечує систематизацію та оформлення документації Конкурсу.

 

VІ. Визначення та нагородження переможців Конкурсу

6.1. Переможці та призери Конкурсу визначаються за результатами комп’ютерної перевірки бланків відповідей учнів у кожній номінації окремо за кількістю набраних ними балів.

6.2. Кожному з учасників Конкурсу надсилається сертифікат, де зазначається результат, показаний учасником Конкурсу: «Відмінний результат», «Добрий результат» або сертифікат про участь у Конкурсі. Сертифікатами «Відмінний результат» нагороджуються учні, які набрали понад 75 % від максимальної кількості балів, «Добрий результат» — понад 50 %.

Дипломами переможця Конкурсу нагороджуються учні, які набрали максимальну кількість балів (150 балів) в кожній з номінацій у відповідній віковій категорії.

6.3. Командна першість визначається для команди (групи учнів), кількість учасників якої 30 осіб і більше від окремого навчального закладу в кожній віковій категорії.

6.3.1. Результат участі команди в командній першості визначається за сумою балів, набраних учнями, що брали участь у конкурсі від певного навчального закладу в окремій номінації.

6.3.2. Кращі команди отримують дипломи Конкурсу та можуть бути нагороджені спеціальними відзнаками й заохочувальними призами.

6.4. Координатори, які залучили найбільшу кількість школярів до участі в Конкурсі, відзначаються подяками Національного центру «Мала академія наук України».

6.5. Координаційні центри на місцях отримують інформаційно-методичні збірники пропорційно до кількості учнів, які брали участь у Конкурсі.

6.6. Результати проведення Конкурсу затверджуються наказом НЦ «МАНУ».

 

VІІ. Умови фінансування Конкурсу

Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.

Добавить комментарий