Приклади тестів-ланцюжків — з розвитком змісту

МАН-ЮНІОР ЕРУДИТ «АСТРОНОМ»

 

Користуючись спектрограмою Сонця та таблицею спектральних ліній, визначте елемент сонячної атмосфери, який створює умовно позначену лінію спектра λ13.

spektr

 

 1. Спектрограма – це…
  а) метод визначення фізичних характеристик небесних об’єктів, який ґрунтується на вивченні їхніх спектрів;
  б) оптичний прилад для одержання і реєстрації випромінювання небесного тіла, основною частиною його являється призма, система призм або дифракційна решітка;
  в) фотографічний знімок спектра небесного тіла або графік залежності інтенсивності випромінювання небесного тіла від довжини хвилі або частоти;
  г) явище, яке полягає в зміщенні спектральних ліній на величину пропорційну променевій швидкості, незалежно від віддаленості джерела випромінювання.
 2. Темні лінії у спектрі Сонця носять назву…
  а) фраунгоферові лінії;
  б) сонячні плями;
  в) темні волокна;
  г) спікули.
 3. Дисперсією спектрограми називають …
  а) метод визначення фізичних характеристик небесних об’єктів, який ґрунтується на вивченні їхніх спектрів;
  б) темні лінії на тлі суцільного спектра;
  в) вузькі ділянки в спектрах, на яких інтенсивність випромінювання підсилена (лінії випромінювання) або послаблена (лінії поглинання);
  г) величину, яка пов’язує довжину хвилі і лінійну координату вздовж спектра; вимірюється в одиницях ангстрем/мм.
 4. Відстань між лініями спектрограми від 6600 до 6800 А дорівнює  s = мм.
  а) 28;   б) 38;   в) 48;   г) 58.
 5. Дисперсія спектрограми дорівнює n  = … A/мм.
  а) 6,25;   б) 2, 56;   в) 10,85;   г) 5,26.
 6. Лінія λ13 розташована від ототожненої лінії, що відповідає довжині хвилі 6800 А, в бік фіолетової частини спектра на відстані d = … мм.
  а) 18;   б) 28;   в) 38;   г) 48.
 7. Довжина лінії λ13 приблизно становить λ13 = … A.
  а) 6657,8;   б) 5766,8;   в)6765,8;   г)   7656,8.
 8. В таблиці спектральних ліній найближче до отриманого значення довжини хвилі належить …
  а) алюмінію;   б) залізу;   в) магнію;   г) нікелю.

Таблиця деяких спектральних ліній

Хімічний елемент Довжина хвилі, А Хімічний елемент Довжина хвилі, А Хімічний елемент Довжина хвилі, А
Водень 6563 Гелій 7065 Залізо 6609
Водень 4862 Гелій 5876 Залізо 4958
Водень 4341 Гелій 5048 Залізо 4668
Водень 4102 Гелій 5016 Залізо 4326
Водень 3970 Гелій 4686 Залізо 4046
Кисень 7621 Натрій 5896 Кальцій 4227
Кисень 7185 Натрій 5890 Кальцій 3968
Кисень 6278 Натрій 5876 Кальцій 3934
Алюміній 4842 Нікель 6661 Магній 5711
Алюміній 3962 Нікель 5477 Магній 5184
Стронцій 4607 Нікель 5035 Магній 5173
Стронцій 4078 Нікель 4714 Магній 5167

 

Розв’язування тестів №5-8

 

 1. Знаходимо дисперсію n даної спектрограми на проміжку, якому належить дана лінія, т.т. від 6600 до 6800 А. Для цього слід різницю довжин хвиль, що відповідають краям проміжку, поділити на безпосередньо виміряну відстань між цими лініями. Вона рівна          s = 38 мм.
  n = (6800 – 6600)/38 = 5,26 A/мм.

 

 1. Лінія λ13 розташована від ототожненої лінії, що відповідає довжині хвилі 6800 А, в бік фіолетової частини спектра на відстані d = 6,5 мм. Обчислюємо її довжину:
  λ13 = 6800 – n ∙ d = 6800 – 5,26 ∙ 6,5 = 6765,8 A.

 

 1. В таблиці спектральних ліній (Додаток 3) найближче до отриманого значення довжини хвилі належить нікелю: λNi = 6767,8 А. Враховуючи неточність наших вимірювань, можна зробити висновок, що лінію обчисленої довжини хвилі утворює нікель (Ni).

 

 МАН-ЮНІОР ЕРУДИТ «ТЕХНІК»

 

 1. Хто який літак?

МОНОПЛАН – це ЛІТАК, який має одну несучу поверхню (одне крило). БІПЛАН, на відміну від МОНОПЛАНА, має дві несучі поверхні. Якщо нижнє крило БІПЛАНА значно менше верхнього, то такий ЛІТАК називають ПІВТОРАПЛАНОМ.

Відносно кожного з наведених далі тверджень вкажіть, вірне воно, чи ні.

1. Кожен ЛІТАК є МОНОПЛАНОМ.           2. Кожен ЛІТАК з двома крилами є                       БІПЛАНОМ.

3. У ПІВТОРАПЛАНА півтора крила.          4. Кожен МОНОПЛАН є БІПЛАНОМ.

5. Кожен ПІВТОРАПЛАН є БІПЛАНОМ.

А) 1 – ні, 2 – так, 3 – ні, 4 – ні, 5 – так.                  Б) 1 – ні, 2 – ні, 3 – так, 4 – ні, 5 – ні.

В) 1 – так, 2 – так, 3 – ні, 4 – ні, 5 – ні.                  Г) 1 – так, 2 – так, 3 – так, 4 – ні, 5 – так.

 

 1. Хто який літак?

(продовження попередньої задачі) Відносно кожного з наведених далі тверджень вкажіть, вірне воно, чи ні.

1. Кожен ПІВТОРАПЛАН є ЛІТАКОМ.           

2. ПІВТОРАПЛАН має дві несучі  поверхні.

3. В МОНОПЛАНА вдвічі менше крил, ніж у БІПЛАНА.

4. В БІПЛАНА вдвічі більше крил, ніж у ПІВТОРАПЛАНА.

5. Існує такий БІПЛАН, в якого одне крило.

А) 1 – ні, 2 — так, 3 – ні, 4 – так, 5 – ні.                  Б) 1 – так, 2 – так, 3 – так, 4 – ні, 5 – ні.

В) 1 – ні, 2 – так, 3 – ні, 4 – ні, 5 – так.                  Г) 1 – так, 2 – ні, 3 – так, 4 – ні, 5 – ні.

Добавить комментарий